ป๋อง กรกฎ เชาวะวณิช – Data Scientist

Data Scientist at VISTEC

Bangkok, Thailand

  • ผลงานสำคัญ เช่น ตัวตัดคำ newmm ใน pythainlp และ library kora สำหรับการเขียนโปรแกรมบน Google Colab

Related links:

 

Contact request: